TRIPLE PLAY

209

TRIPLE PLAY (Băng thông down/up: 8Mpbs/764Kmpbs) cung cấp cả internet và điện thoại cố đinh( đầu số +84-MV-73008888), Fax

Được đóng lại.